Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Strøbyskolen følger disse overordnede retningslinjer

 • ”Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune”
 • ”Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser”
  ( Begge vedtaget af kommunalbestyrelsen 15.05.2014)
    
 • Skolebestyrelsesbekendtgørelsen nr. 28 af 14/01/2014
 • Folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 665 af 20/06/2014

Derudover har skolebestyrelsen vedtaget disse interne retningslinier

Konstituering af skolebestyrelsen

Strøbyskolens skolebestyrelse ønsker også at have en næstformand, der fungerer under formandens fravær. Næstformanden vælges på første møde blandt forældrerepræsentanterne
ved bundet flertalsvalg.

Skolebestyrelsens møder

Skolebestyrelsen aftaler en møderække for skoleåret.
Ud fra den overordnede plan for skoleåret , evt. høringsfrister og pædagogiske møder på skolen udarbejder skolebestyrelsens formand i samarbejde med skolens leder en plan for årets
arbejde og årets møderække i skolebestyrelsen. Planen fremlægges til godkendelse på skoleårets første bestyrelsesmøde.

Af dagsordenen til skolebestyrelsesmøderne skal det fremgå

 • Hvilke punkter, der er beslutningspunkter = B
 • Hvilke punkter, der er til drøftelse/debat/kommentarer = D
 • Hvilke punkter, der skal afgives høringssvar til = H
 • Hvilke punkter, der er til orientering = O

Og hvem der ejer punktet.

Afbud til møderne meddeles hurtigst muligt til skolens sekretariat.

Er et forældrevalgt medlem forhindret i at deltage i skolebestyrelsesmøderne i en længere periode indkaldes suppleanter i den rækkefølge de står på listen.

Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Godkendelsen sker ved at referatet efter mødet sendes til medlemmerne via mail. Evt. bemærkninger indarbejdes efter aftale mellem Skolebestyrelsesformanden og skoleledelsen i referatet, som derefter lægges på skolens hjemmeside.
Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 1 uge efter udsendelsen, lægges referatet på skolens hjemmeside.

Denne forretningsorden er vedtaget af skolebestyrelsen på Strøbyskolen i et ordinært møde den 30-01-2018