Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Regnbuen

Strøbyskolens – specialtilbud – Regnbuen

Regnbuen på Strøbyskolen er en organisatorisk del af skolen, og er et af Stevns kommunes specialklassetilbud i henhold til Bekendtgørelsen om folkeskolernes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Tilbuddet henvender sig til elever med særlige behov fra 0.- 9.kl.

Eleverne kan have generelle indlæringsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder eller diagnoser som f.eks. ADHD eller have diagnoser indenfor autismespektret. Regnbuen rummer ikke udadreagerende elever og er ikke et behandlingstilbud.

Alle elever er blevet indstillet via Stevns kommunes Centrale Visitationsudvalg. I Stevns Kommune prioriteres, at elever så vidt muligt tilbydes en plads i specialtilbuddet på distriktsskolen.

Skoletilbuddet

Regnbuen er opdelt i 3 grupper. En indskolingsgruppe, gr.1, en mellemtrinsgruppe, gr. 2 samt en udskolingsgruppe, gr. 3. Grupperne er normeret til 9 elever i hver klasse. 

I skoletilbuddet er der i hver gruppe en gennemgående pædagog samt 1-2 lærere tilknyttet. I ca. halvdelen af timerne, er der to voksne til stede i klassen. I Regnbuen tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og faglige standpunkt. Fælles for de tre grupper er den strukturerede hverdag med undervisning som er bedst muligt tilpasset den enkelte elev.

Regnbuen er fysisk placeret på Strøbyskolen. Gr.1 er i Indskolingshuset, gruppe 2 og 3 har hvert sit hus, der ligger på skolens grund. Derudover bruger Regnbuen skolens faglokaler og faciliteter.

I alle pauser, er der en lærer eller pædagog omkring hver enkelt gruppe.

Struktur og pædagogik

I Regnbuen arbejdes der på at gøre eleverne livsduelige. Det tilstræbes i undervisningen at øge elevernes kompetencer inden for hverdagslivets gøremål. Der er både fag-faglige fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag, såvel som kreative/praktiske fag som idræt, billedkunst og madkundskab.

Regnbuen følger så vidt muligt folkeskolens fagrækker for 3.kl, 6.kl og 8.kl. Undervisningen er tilrettelagt således, at den er en blanding af fælles- og individuel undervisning. Alle elever har sin egen skærmet plads og en fast plads i fællesrummet.

Hverdagen er præget af struktur og forudsigelighed. Der er udover faglig undervisning fokus på social træning.

Skole/hjem samarbejdet

Hvert år afholdes der et forældremøde som ligger i begyndelsen af skoleåret.

Der udarbejdes en årlig statusbeskrivelse af eleven, samt afholdelse af et statusmøde hvor forældre, lærer, pædagog, PPR og andre relevante fagpersoner deltager. Mødet tager udgangspunkt i elevens potentialer og kompetencer.  På møde drøftes også elevens skoleplacering for det kommende skoleår. Derudover afholdes der en årlig en skole/hjemsamtale.

Særligt for udskolingen

I gr. 3 arbejdes der på, så vidt det er muligt, at eleverne efter 9. kan gå til afgangsprøve – vi har i den sammenhæng størst fokus på fagene dansk, matematik og engelsk.

Der samarbejdes med UUV-Stevns. Eleverne har mulighed for at komme i brobygning og erhvervspraktik således, at det bringer dem en større viden om deres muligheder for videre- uddannelse og arbejdsliv.

Inklusion

Vi arbejder i Regnbuen på at skabe en sammenhængskraft til resten af Strøbyskolen Det sker ved deltagelse i fælles aktiviteter for hele skolen eller på de enkelte årgange. Hvis det er muligt og giver mening for eleven, kan der etableres deltagelse i undervisningen i en almen klasse i et eller flere fag. I en opstartsperiode kan dette finde sted med støtte fra en voksen, men på sigt skal eleven selv kunne deltage i undervisningen uden særlig støtte.