Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Solstrålen

Autismeklassen Solstrålen på Acacievej

Beskrivelse af Solstrålen

Solstrålen er Stevns Kommunes specialtilbud for børn med sværere autismespektrum forstyrrelser, diagnosen Infantil Autisme og ofte kombineret med andre diagnoser.

Tilbuddet består af skoledag og pædagogiske behandlingstilbud/pasning og er sammensat således, at dagen udgør en heldagstilbud.

Solstrålen er normeret til 6 elever, pt. er gruppen på 5 elever. Der tages højde for det enkelte barns udviklingstrin, behov og ressourcer.

Tilbuddet er organiseret under Strøbyskolen. Der er pt. tilknyttet 1 lærer og 2 pædagoger.

Åbningstiden er dagligt 7.00-16.00 – fredag til kl. 15.00.

Struktur og pædagogik

I Solstrålen søger vi at skabe et skole- og fritidstilbud, der indeholder de nødvendige understøttende og kompenserende tiltag, således, at der arbejdes målrettet for at gøre hver
enkelt elev så fagligt dygtig og livsduelig som muligt.

Hverdagen foregår i rolige og faste rammer, en genkendelig struktur med få og tydelige voksne.

Den pædagogiske linje er inspireret af TEACCH og er baseret på at fremme kommunikation og social interaktion, gennem visualisering og konkretisering i faste strukturerede rammer.

Det vil sige, at vi arbejder med visualisering af fx dagsskemaer og arbejdsplaner. Vores tilgang til eleverne er respektfuld og anerkendende. Vores fokus er trivsel og udvikling for den enkelte og fællesskabet.

Solstrålen får supervision fra Stevns Kommune PPR, for at sikre den fortsatte udvikling både for den enkelte elev samt hele specialtilbuddet.

De fysiske rammer

Solstrålen har virkelig gode fysiske rammer, da gruppen har til huse i en tidligere daginstitution.

Dette har givet mulighed for at indrette forskellige rum efter elevernes behov for individuelle ønsker fx i forbindelse med pausetid. Der er køkken og fælleslokale til spisning. Lokale til
fællesundervisning, lokale til ”lærerbord” med ene-undervisning, samt et lokale med elevernes individuelle arbejdspladser. Derudover er stort lokale, der bruges til idræt. Solstrålen har ligeledes gode udendørs faciliteter til bevægelse og leg.

Skoletilbuddet

Eleverne har individuelle skemaer. Eleverne har almindelige skolefag med fokus på dansk, matematik og engelsk. Andre fag, såsom naturfag, kreative fag og madkundskab arbejdes der med at få tænkt ind i hverdagen, så vi kommer omkring så mange fag som muligt.

Der arbejdes med, at eleverne har fokus på bevægelse hver dag og har fast idræt på skemaet.

Nogle af gruppens børn, har flere diagnoser, som i kombination med autisme, resulterer i, at børnene er meget lette at aflede. Det er derfor vigtigt med de mange muligheder for at have
forskellige rum og arbejdspladser, da det kan være svært at have undervisning flere elever sammen. Derudover har børnene brug for at kunne holde deres pauser alene, adskilt fra andre, for at skabe ro og kunne lade op til næste skemalagte aktivitet.

Undervisningen tilrettelægges helt individuelt og tager oftest udgangspunkt i emner, der interesserer det enkelte barn.

Skole- hjemsamarbejdet

Skole-hjemsamarbejdets mål er at sikre åbenhed, medindflydelse og fælles ansvar, til gavn for elevens hele udvikling.

Fokuspunkterne er elevens faglige, personlige og sociale udvikling samt trivsel.

Alle parter omkring eleven er forpligtet til, at samarbejdet udvikles og foregår i gensidig respekt.

Som udgangspunkt er der to forældremøder og to skole-hjemsamtaler i løbet af året.

Derudover udarbejdes der hvert år en statusrapport og afholdes et statusmøde med deltagelse af forældre, personale, ledelse og øvrige relevante fagpersoner.
Den løbende kontakt foregår via skoleintra og evt. telefonisk.

Til at udvikle og understøtte det daglige arbejde udarbejdes der i forbindelse med skole/hjemsamtalerne en handleplan, der beskriver den næste periodes særlige fokusområder for
elevens udvikling.